Aktualności

Ważne informacje z związku z pandemią koronawirusa

Zgodnie z Dekretem Biskupa Tarnowskiego, od 25 marca 2020 r. do odwołania, w Mszach świętych w naszym kościele może uczestniczyć do 5 osób - osoby zamawiające intencję mszalną, które uprzednio zgłosiły chęć swojego uczestnictwa.

Msze święte celebrowane będą zgodnie z harmonogramem intencji mszalnych.

Transmisje Mszy świętych z naszego kościoła są tymczasowo niedostępne.

W ciągu dnia kościół pozostanie otwarty, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie.


Dekret Biskupa Tarnowskiego
w związku ze stanem epidemii w Polsce

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020 oraz Wskazaniami Prezydium KEP z dn. 21.03.2020 postanawiam:

1. Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach. W Mszach świętych może uczestniczyć do 5 wiernych - osoby zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi. Należy zrezygnować z odprawiania dodatkowych Mszy św. i zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie powrócić do tradycyjnego porządku ich celebrowania. Dopuszcza się koncelebrę.

2. Tam, gdzie to możliwe, niech duszpasterze zatroszczą się o transmisje Mszy św. z kościoła parafialnego, co pomoże umocnić jedność wiernych z parafią. Inne nabożeństwa – takie jak gorzkie żale, droga krzyżowa, różaniec itp. – mogą być celebrowane i transmitowane jedynie pod warunkiem, że odbywają się bez udziału wiernych. Nie powinno się archiwizować i udostępniać tych transmisji (za wyjątkiem głoszonego słowa Bożego), gdyż mają one sens jedynie w przekazie „na żywo”.

3. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

4. W obecnej sytuacji w kościołach mogą przebywać wyłącznie kapłani i osoby życia konsekrowanego oraz ci, którzy indywidualnie korzystają z posługi sakramentalnej. Proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego prywatnie adorowali Najświętszy Sakrament w kościołach, modląc się za parafian i o ustanie epidemii. Różaniec o godzinie 20.30 w kościołach powinni odmawiać wyłącznie duchowni, w grupie nie większej niż 5 osób. Osoby życia konsekrowanego proszę, by modlitwę tę odmawiały w swoich kaplicach domowych.

5. Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.

6. Należy powstrzymać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza mury kościoła, za wyjątkiem zanoszenia Komunii św. w formie wiatyku.

7. Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wytycznych zawartych we Wskazaniach duszpasterskich po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce dla diecezji tarnowskiej z dn. 16.03.2020 w punktach 8-13. Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali.

8. Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka. Nie ma również możliwości spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).

9. Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).

10. W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.

11. Proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla wszystkich potrzebujących, wyrażoną nie tylko w ofiarnym odpowiadaniu na prośby o pomoc, lecz również w poszukiwaniu osób, które jej potrzebują zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Jest to wyraz naszej pasterskiej troski o powierzonych nam wiernych.

12. Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.

13. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

14. Dekret wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 i obowiązuje do odwołania.

Powyższe zarządzenia proszę przyjąć w duchu troski o zdrowie zarówno wiernych świeckich, jak i duszpasterzy. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości szukając rozwiązań, które choć wydają się rygorystyczne, to jednak zapewnią nam bezpieczeństwo oraz pozwolą w przyszłości na swobodne sprawowanie posługi sakramentalnej.

W tym bardzo trudnym czasie dziękuję wszystkim duchownym, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za trwanie na modlitwie i przyjmowanie oraz wypełnianie dotychczasowych zarządzeń w duchu głębokiej wiary. Ogarniam moją modlitwą wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i innych służ podejmujących ofiarną walkę z pandemią.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Nota do Dekretu Biskupa Tarnowskiego

Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista, kleryk) mogą to być wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi miejsca. Dotyczy to także Mszy św. żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału ciała zmarłego.

Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. W obecnej sytuacji – odpowiadając na apel władz państwowych – raz jeszcze gorąco proszę wszystkich wiernych o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach.


V Niedziela Wielkiego Postu - 29 marca 2020

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w transmisjach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, korzystając z radia, telewizji i Internetu. Starajmy się odprawiać je w domu, gromadząc całą rodzinę.
 2. Zachowujmy wytyczne dotyczące maksymalnie 5 osób obecnych w kościele na nabożeństwach czy przy spowiedzi. Nie przekazujemy sobie znaku pokoju przez podanie ręki, ale skłon w stronę sąsiadów. Nie będzie specjalnych spowiedzi przed świętami. Skorzystajmy z tych przed Mszami św., w czasie Adoracji lub umawiając się z księdzem przez telefon 608 070 675. Gdyby ktoś bał się spowiadać przy konfesjonale może to uczynić w zakrystii zachowując większą odległość, powiadamiając kapłana, że chce w ten sposób się wyspowiadać.
 3. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Z uwagi na stan epidemii nie będzie odwiedzin u chorych w pierwszy piątek, ani przed świętami. Komunię św. można zanieść tylko umierającym (dekret ks. Biskupa).
 5. Aby ułatwić wiernym modlitwę za chorych na koronawirusa oraz o oddalenie przez Pana Boga pandemii, codziennie w tym tygodniu w dni powszednie będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 18:00 – w poniedziałek, wtorek i sobotę, a w pozostałe dni o godz. 17:30.
 6. Codziennie o godz. 20:30 gromadźmy się w domach na wspólny różaniec w intencji chorych na koronawirusa, służbę zdrowia, kierujących naszym państwem i o oddalenie pandemii od ludzi.
 7. Prosimy, aby w sąsiedztwie zainteresować się osobami starszymi, samotnymi. W razie konieczności prosimy, aby robić im zakupy w sklepie.
 8. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary na sprzątanie kościoła rodzinom Wałaszek, Szarek, Przeklasa, Leśniak, Bawoł, a na ten tydzień prosimy rodziny Nowak, Szczakuła, Kubik, Kubik, Nowak.
 9. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Nie będzie konkursu palm. Zachowajmy wytyczne władz sanitarnych, nie wychodźmy z domu.
 10. W tym ciężkim czasie pamiętajmy, że Pan Jezus jest zawsze z nami w każdej sytuacji naszego życia i mówi: „Odwagi, nie bójcie się. Ja Jestem.”
 11. Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe i z tej okazji zapraszamy do Stołu Pańskiego.
 12. Czasowo zostaje wstrzymany kolportaż parafialny "Gościa Niedzielnego". Można go nabyć w sklepikach z prasą lub skorzystać z wersji elektronicznej na e.gosc.pl.

Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże.

INTENCJE MSZALNE ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

Liturgia dnia

Zobacz pełną wersję Liturgii

Polecane

V Synod Diecezji Tarnowskiej Diecezja Tarnowska
Gość Niedzielny Radio RDN Małopolska

Copyright 2020 © admin: Marek Maciuszek

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej umieszczone
zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub na podstawie prawa.