Parafia

Kapłani

Proboszcz: Ks. mgr Tadeusz Wszołek

w parafii od 2007 roku

Były wikariusz w parafiach: Czarna, Tuchów, Tarnów-Krzyż

Pochodzi z parafii Nockowa

Rezydent: Ks. Kanonik Jan Bereś

w parafii od 1965 roku

Rektor w latach 1965-1980

Proboszcz w latach 1980-2000

Kapłani, którzy pracowali w naszej parafii

2000-2007: Ks. Antoni Piś - Proboszcz

1962-1965: +Ks. Karol Mazur - Rektor

Osoby konsekrowane pochodzące z naszej parafii

O. Andrzej Gut

Przełożony Karmelitów Bosych w parafii
Matki Bożej Częstochowskiej w Kluszkowcach

+Ks. Prałat Julian Juza (1905-1976)

+Ks. Józef Kornaus (1930-2012)

Liturgiczna Służba Ołtarza

Ceremoniarze

Marek Maciuszek

Patryk Jagieła

Grzegorz Olechny

Lektorzy

Biedroń Przemysław

Gdowski Marcin

Grzymek Mateusz

Jagieła Marcin

Majerczyk Dominik

Majerczyk Przemysław

Małek Jakub

Olechny Dominik

Oleksy Mateusz

Płaczek Przemysław

Rodak Jakub

Schab Paweł

Serednicki Wiktor

Skowroński Adrian

Ministranci starsi

Kożuch Jakub

Mozgowiec Miłosz

Nowak Sebastian

Oleksy Karol

Przebięda Kacper

Witek Patryk

Ministranci młodsi

Drewko Adrian

Górecki Oliwier

Małek Maciej

Piwek Wojciech

Witek Kacper

Rada Duszpasterska

Albertusiak Jerzy

Barwacz Stanisław

Gdowska Joanna

Jarmuła Kinga

Kaczówka Albin

Krzysztoforska Monika

Ludwa Bogdan

Maciuszek Marek

Olechny Grzegorz

Ostręga Barbara

Wijas Mieczysław

Wałaszek Janusz

Historia

Najpierw wieś należała do parafii w Lisiej Górze. Potwierdza to księga uposażeń diecezji krakowskiej z 1529 roku. Tak było aż do I połowy XX wieku. Mieszkańcy Pawęzowa bowiem od dawna jednak marzyli o swoim kościele, o swoje parafii. Aby uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej, musieli udawać się do kościoła parafialnego w Lisiej Górze lub w Krzyżu. Z początku raz w roku, a później już w każdą niedzielę księża wikariusze odprawiali niedzielną mszę świętą w przydrożnej kaplicy. Przed II Wojną Światową postanowiono więc wybudować kościół. Książę Roman Sanguszko ofiarował na ten cel 4o tysięcy cegieł i wapno jako rekompensatę za urządzanie polowań. Wybuch wojny uniemożliwił przedsięwzięcie. Zgromadzone materiały budowlane przeszły w ręce gospodarzy, którzy po zakończeniu wojny ochoczo je zwracali.

Początkowo w nowo powstałym Domu Strażaka chciano urządzić kaplicę na coniedzielną mszę. Wówczas Franciszek Ostręga podsunął myśl, by po przeciwnej stronie, na niewielkim wzniesieniu, wybudować kościół. Już w 1948 roku zostały położone fundamenty. Uczyniono to bez odpowiednich planów i zgody ówczesnych nieprzychylnie nastawionych władz, co ostatecznie skończyło się przerwaniem budowy świątyni na dziesięć lat. Wznowiono ją dopiero po 1956 roku pod kierunkiem inżyniera Zdzisława Chorobika. Prace ukończono w 1958 roku. W Pawęzowie stanął zatem kościół murowany, jednonawowy, pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata. W wielkiej mierze do powstania kościoła przyczynili się Jan Czeczot i Ignacy Ostręga. Poświęcenia dokonał Ksiądz Biskup Sufragan tarnowski, Karol Pękala dnia 1 czerwca 1958 roku.

Najpierw nie było stałego duszpasterza. Na każdą niedzielę przyjeżdżali wikarzy z Lisiej Góry. Potem przez trzy lata zastąpił ich Ks. Józef Kornaus, a od października 1962 do czerwca 1965 roku jego rolę przejął Ks. Rektor Karol Mazur. 22 lipca 1965 roku Ks. Biskup Jerzy Ablewicz nowym rektorem mianował Ks. Jana Beresia, ale starania strony kościelnej o zatwierdzenie parafii w Pawęzowie były przez ówczesne władze wciąż ignorowane. Mimo tego Kuria Diecezjalna wyraziła zgodę na prowadzenie pełnej dokumentacji parafialnej tak, jak dzieje się to w przypadku zaistnienia niezależnej placówki duszpasterskiej. W takich samych okolicznościach, w zupełnej tajemnicy, rozpoczęto budowę Domu Parafialnego.

Działki budowlanej, nieco oddalonej od kościoła, użyczył Jan Foszt i pod jego nazwiskiem prowadzono prace, które z powodu nieprzychylnego, wręcz wrogiego stanowiska Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ukończono dopiero w jesieni 1967 roku. Od tej pory Ks. Jan Bereś miał już stałe mieszkanie, tutaj też katechizował dzieci z Pawęzowa i Śmigna. Również w 1967 roku został otwarty cmentarz komunalny.

Parafię w Pawęzowie zatwierdzono dopiero w 198o roku, a Ks. Jana Beresia mianowano proboszczem. Dobudowano dwie zakrystie, dach pokryto blachą miedzianą, zakupiono także trzy dzwony. Sprawiono marmurową posadzkę, ołtarz, ambonę, chrzcielnicę i witraże. Zainstalowano organy, ogrzewanie elektryczne, nagłośnienie. Rzeźba figury NMP Królowej Świata, figura św. Józefa i płaskorzeźba Serca Pana Jezusa, a przede wszystkim mozaiki zostały wykonane przez artystów Bogdanę i Anatola Drwalów. W bocznej nawie umieszczono obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku.

Do pawęzowskiej kapliczki przywiózł go z Rzymu Ks. Paniewski. Gdy kapliczkę rozebrano, obraz trafił na strych prywatnego domu. We wsi co pewien czas wybuchały pożary. Niewidoma kobieta w nocnym widzeniu miała dowiedzieć się, że niebo domaga się, aby czcigodny obraz został przywrócony do publicznego kultu. Po przekazaniu go do kościoła, plaga pożarów ustała. Z Pawęzowa, dzięki zapobiegliwości Juliana Wałaszka, były organizowane liczne pielgrzymki do różnych sanktuariów.

Jesienią 1977 roku uzyskano zgodę na budowę drugiej plebanii, położonej tuż za przykościelnym parkanem. Po przeprowadzeniu się do niej Księdza Proboszcza, byłą plebanię w 1999 roku zaadaptowano na Dom Rekolekcyjny. Przed kościołem, po prawej stronie ustawiono odlany w brązie krzyż, a po przeciwnej, na betonowym postumencie, także odlaną w brązie postać świętego Wojciecha. Zarówno krzyż, jak i figura świętego zostały ufundowane w roku 1997 na tysiąclecie męczeństwa św. Wojciecha, patrona macierzystej parafii Lisia Góra, do której kiedyś należał Pawęzów. Na tej ziemi urodził się Ks. Prałat Julian Juza, budowniczy kościoła w Tęgoborzy, stąd pochodzi Ks. Józef Kornaus (diecezja pelpińska) oraz Ojciec Andrzej Gut. Tu chrzest przyjął Ojciec Andrzej Kamiński, dominikanin, prowincjał dominikanów na Ukrainę i Rosję.

W 2ooo roku ks. Jan Bereś przeszedł na emeryturę. Nadal jednak mieszka w Pawęzowie i ofiarnie służy parafianom, którzy otaczają księdza kanonika czcią. Razem z nim bowiem przeżywali wiele pięknych i trudnych sytuacji w walce o kościół, parafię, plebanię. W tym samym roku nowym proboszczem Pawęzowa został Ks. Antoni Piś i od razu zyskał przychylność mieszkańców. To dzięki niemu każda msza ma swoistą i niepowtarzalną oprawę liturgiczną. Prężnie działa oddział Diecezjalnej Akcji Katolickiej, DSM i LSO. Od 2007 roku nowym Proboszczem został Ks. mgr Tadeusz Wszołek. W 2oo8 roku parafia Pawęzów obchodziła pięćdziesięciolecie swojego parafialnego kościoła.

W dniu 21 października 2018 roku odsłonięta została pamiątkowa tablica upamiętniająca postać św. Jana Pawła II w czterdziestą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową oraz setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Copyright 2018 © admin: Marek Maciuszek