Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO oraz art. 8 i 9 Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku, niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem pochodzących z transmisji Mszy Świętych danych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny w Pawęzowie.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: pawezow@diecezja.tarnow.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora.
4. Transmisja Mszy św. obejmuje obszar specjalnie oznaczony, czyli prezbiterium.
5. Zapisy z transmisji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. W przypadku, gdy zapis transmisji może stanowić dowód w postępowaniu wszczętym przez odpowiednie organy – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
6. Osoba zarejestrowana przez system transmisji ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
8. Nagrania transmisji udostępnione są na stronie internetowej: https://www.youtube.com/channel/UCJINz7f8IbZQkplTs2cBnQg
9. Osobie zarejestrowanej przez system transmisji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych (w sprawach regulowanych prawem świeckim) lub Kościelny Inspektor Ochrony Danych (w zakresie objętym prawem kanonicznym).