Boże Ciało 2021

Za każdym razem, gdy Kościół sprawuje Ofiarę Eucharystyczną, wspomina wielkie dzieło zbawienia, którego Jezus dokonał przez śmierć i zmartwychwstanie. Pragniemy uwielbić Boga obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie za Jego miłość, która trwa od wieków i której doświadczamy w sakramentalnych znakach. Chcemy na nowo rozbudzać w swoich sercach pragnienie trwania w łasce uświęcającej, by nasze świadectwo, które dajemy światu, było czytelnym znakiem, że Bóg mieszka wśród swojego ludu, swojego Kościoła.

Liturgia słowa dzisiejszej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa mówi o przymierzu Pana Boga z ludźmi. Fragment z Księgi Wyjścia ukazuje opis zawarcia przymierza Pana Boga z ludem. Było ono uważane za najważniejsze w Starym Testamencie, ponieważ było pierwszym przymierzem z całym ludem Izraela, a nie z pojedynczym człowiekiem. O Nowym Przymierzu, w którym Kapłanem i Ofiarą jest Jezus Chrystus, usłyszymy dzisiaj z fragmentu Listu do Hebrajczyków. Ewangelia zawiera opis ustanowienia ofiary Nowego Przymierza – Eucharystii.

Wyrażamy wdzięczność całemu orszakowi procesyjnemu, liturgicznej służbie ołtarza, Panom Strażakom za zabezpieczenie trasy procesji, grupom parafialnym, wszystkim, dzięki których pracy i zaangażowaniu ten dzień będzie dla nas niezwykły, pełen chwały Bożej i błogosławieństwa Bożego.

Zamieszczono w: Inne